OCHRANA OVZDUŠIA A KLÍMY

Ste predstaviteľmi miest, ktoré sú v súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov?

Alebo ste podnik či súkromný zadávateľ, ktorý sa musí alebo chce zaoberať emisiami?

O službě

V súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov ste povinní spracovať a predložiť:

 • bilancie emisií CO2 na svojom území (vypracované v súlade s pokynmi Európskej komisie),
 • akčný plán udržateľnej energetiky na úrovni mesta (nadväzujú často na už spracované energetické koncepcie a plány a vychádzajú z nich, rozhodujúcou časťou akčných plánov energetického a klimatického rozvoja (SEAP) je ale návrh projektov a aktivít k zníženiu emisií CO2).

Sme spracovateľmi a hlavným koordinátorom projektu „Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší do roku 2020 v ČR“, ktorá vznikla 2013-2015. Táto štúdia o.i. slúžila ako podklad pre „Operační program životní prostředí (OPŽP)“ v prioritnej osi k ovzdušiu. Sme partnerom „Českého hydrometeorologickýho ústavu (ČMHÚ)“„Ministerstva životního prostředí (MŽP)“ v ochrane klímy. Od roku 2001 pravidelne každý druhý rok spracovávame projekcie emisií skleníkových plynov pre „Národní sdělení České republiky“„Rámcové úmluvě OSN o změně klímy“. V spolupráci s MŽP sme vytvorili českú verziu nástroja pre tvorbu scenárov znižovania emisií CO2 do roku 2050. V programoch „Výzkum a vývoj (VaV)“ sme sa podieľali na analýze vplyvu ekologických daní.

Činnosti v rámci služby

S dôverou sa obráťte na nás. Naši experti pre Vás zrealizujú:

 • analýzy
 • odporúčanie
 • scenáre vývoja
 • inventarizáciu emisií
 • modelovanie emisií vo výhľade
 • prípravu strategických materiálov a podkladov

Aké strategické dokumenty pre Vás vypracujeme:

 • stratégie zlepšovania kvality ovzdušia
 • programy zlepšovania kvality ovzdušia
 • národný program znižovania emisií
 • Projekciu emisií skleníkových plynov pre Národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o zmene klímy
 • akčné plány udržateľnej energetiky – znižovanie emisií CO2
 • analýzy dopadov legislatívy
 • pripomienky a šetrenie k návrhom legislatívy
 • akčné plány uplatnenia dobrovoľných nástrojov a pod.
 • určíme vhodné nástroje pre dosiahnutie u Vás stanovených cieľov
 • vypracujeme komplexné riešenie energetického hospodárstva Vášho územia a zdôvodníme a navrhneme opatrenia, ktoré môžete uplatniť

Zaujímavé čísla

0

Spálením 1 kg zemného plynu vyprodukujete 2,75 kg CO2

0

V dôsledku znečistenia ovzdušia dopravou zomriev EU 7x viac ľudí, ako pri dopravných nehodách

0

Starý kotol na uhlie v rodinnom dome vyprodukuje až 45x viac emisií tuhých znečisťujúcich látok, ako nový automatický kotol?

Referencie

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807