obilí

Strednodobá stratégia zlepšenia kvality ovzdušia v ČR - Enviros

Objednávateľ:

Ministerstvo životního prostředí

ENVIROS, s.r.o. bol v roku 2013 – 2015 koordinátorom a spracovateľom Strednodobé stratégie (do roku 2020) zlepšenia kvality ovzdušia v ČR (ďalej len “Stratégia”), ktorá bola vytvorená najmä kvôli požiadavke Európskej komisie (EK), pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Českú republiku – z dôvodov dlhodobo pretrvávajúcich problémov s kvalitou ovzdušia. Táto požiadavka bola formulovaná ako zásadná pre schválenie Operačného programu životné prostredie (OPŽP) 2014 – 2020, prioritnej osi 2 (Zlepšenie kvality ovzdušia v ľudských sídlach). Okrem vlastného dokumentu Stratégia, ktorý bol predložený EK, bol vypracovaný súbor strednodobých strategických dokumentov potrebných o.i. pre vymedzenie oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Týmito dokumentami boli:

  • Národný program znižovania emisií ČR (NPSE) do roku 2020
  • Programy zlepšovanie kvality ovzdušia (PZKO) v 7 zónach a 3 aglomeráciách, ktorých príprava je uložená na základe ustanovení § 8 a 9 zákona o ochrane ovzdušia a požiadaviek smernice č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
  • Finančná analýza pre Operačný program životné prostredie (Prioritná os 2).

Dielo, na ktorého výstupe bolo 95 samostatných správ, bolo vytvárané v spolupráci so širokým tímom odborníkov: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Bucek, s.r.o., Ing. Vladislav Bízek, Naviga 4, s.r.o., AECOM, s.r.o., SHMÚ, SPF Group, s.r.o., CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., EKOTOXA, s.r.o., Ing. Otakar Hrubý, HO Base, Ing. Jiří Míka, Ing. Martin Dědina.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku