Referencie

Zaujímajú vás naše skúsenosti?

V tejto sekcii nájdete informácie o našich vybraných referenčných projektoch zo všetkých oblastí našej činnosti.

Vybrané referencie

Oblasť pôsobenia:
Služba:

Objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo…

Objednávateľ: Európska komisia

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS sa v konzorciu medzinárodných partnerov podieľa na vytvorení a prevádzke Európskeho centra pre účinnejšie využívanie zdrojov, ktoré poskytuje informácie a asistenciu v danej oblasti pre podniky (najmä malé…

Objednávateľ: PointPark Properties s.r.o.

EDD VGP Logistic parks

V roku 2016 sme spracovali portfólio environmentálnych auditov pre 29 lokalít logistických areálov VGP. Logistické parky z portfólia VGP sú umiestnené na strategických pozíciách v okolí významných diaľničných uzlov,…

Posudky IPKZ

Ako nezávislí experti sme spracovali mnoho posúdení realizovaných zámerov. Hodnotili sme projekty napríklad pre ALW Industry, s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., Povodí Ohře s.p., Teplárna…

STEAM-UP

Cieľom projektu STEAM-UP je zvýšiť energetickú účinnosť parných systémov a tým prispieť k zníženiu emisií CO2 a k úspore energie v ťažkom priemysle. Všeobecne sa jedná o veľké…

Objednávateľ: Európska komisia

EMSPI

Cieľom projektu je podpora činnosti, ktorá povedie k zvýšeniu energetickej účinnosti v polygrafickom priemysle, prostredníctvom implementácie energetického manažmentu v súlade s globálnou normou ISO 50001. V priebehu projektu 100…

Objednávateľ: EBRD

MunSEFF

Ako nástroj pre financovanie úspor energie na Slovensku otvorila EBRD úverovú linku o objeme 90 mil. EUR na podporu energetickej účinnosti v slovenských obciach – MunSEFF. Prostredníctvom slovenských bánk, program MunSEFF…

Objednávateľ: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudok

Energetický posudok bol vytvorený ako nástroj na posúdenie efektívnosti a účinnosti nových investičných technických zámerov a pre potreby dotačných titulov. Vzhľadom na nové dotačné programové obdobie 2014 – 2020…

Objednávateľ: Európska komisia

guarantEE

Projekt guarantEE napomáha využívaniu metódy Energy Performance Contracting (EPC) vo verejnom a súkromnom sektore v celej Európe najmä vyvíjaním inovatívnych riešení metódy EPC pre prenajaté zariadenia snahou o väčšiu flexibilnosť metódy…

Objednávateľ: EBRD

SlovSEFF

SlovSEFF je úverová linka s grantom, zameraná na podporu trvalo udržateľných investícií na Slovensku do súkromného sektora prostredníctvom miestnych bánk. V rámci programu, slovenské podniky a združenia vlastníkov bytových jednotiek,…

Objednávateľ: Jones Lang LaSalle

BREEAM Jones Lang LaSalle

Pre kancelárske parky Avenir a Oasis buildings v Prahe sme spracovali kompletnú dokumentáciu a certifikáciu BREEAM In Use. Projekty dosiahli požadovaný Very good rating a stali sa jednými z reprezentantov…

Objednávateľ: Moravskoslezský kraj

Koncept Smart regiónu

Koncept Smart regiónu má za cieľ podporovať a zavádzať inovatívne a inteligentné technológie v oblastiach rozvoja dopravy, energetiky a stavebníctva v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a zvyšovaním celkovej…

Objednávateľ: EKO-CHEMO s.r.o., Milsy, a.s.

Termovízne meranie

Termovízne meranie je vykonávané termokamerou FLIR E45. Máme skúsenosti ako s meraním tepelných mostov na obálke objektu, tak aj s meraním vykurovacích telies, izolácie rozvodov tepla/chladu, zameranie vykurovacích káblov,…

Objednávateľ: Mesto Uherské Hradiště

POH mesta Uherské Hradiště

Projekt pozostával z vypracovania Plánu odpadového hospodárstva mesta Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahŕňajúc zhodnotenie súčasného stavu a nastavenie konkrétnych cieľov, opatrení a projektov na zlepšenie nakladania…

Objednávateľ: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

OPŽP

V projektoch zabezpečenia dotačných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie sa kombinuje spolupráca so súkromným i štátnym sektorom. Medzi projekty, na ktorých sme spolupracovali, patria ako veľké projekty energetických…

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Kontrola klimatizácií

Kontrola klimatizačného systému je vykonávaná na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o hospodárení s energiou a vyhlášky č. 193/2013 Sb.). Súčasťou kontroly je vizuálna prehliadka klimatizačného systému, zdroja chladu, preverenie…

Objednávateľ: Krajský úrad Zlínského kraja

POH Zlínského kraja

V rámci projektu bol vypracovaný Plán odpadového hospodárstva Zlínského kraja na roky 2016 – 2025, pozostávajúc z analýzy súčasného stavu, nastavenia cieľov, opatrení a rámca pre realizáciu zámerov v odpadovom…

Objednávateľ: Český hydrometeorologický ústav

Projekcia emisií skleníkových plynov

Predmetom projektu bolo spracovanie projekcie emisií skleníkových plynov v ČR za odvetvie energetiky a priemyselných procesov za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 na účely reportovania podľa článkov…

Objednávateľ: Pardubický kraj

Energetický manažment Pardubický kraj

V roku 2016 sme dokončili zavedenie manažmentu hospodárenia s energiou v súlade s normou ČSN EN ISO 50001 pre KÚ Pardubického kraja. Nastavili a zaviedli sme funkčné procesy a súvisiace…

Energetický manažment ZAPA

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001. Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo…

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia

Kalkulátor emisií skleníkových plynov

Predmetom projektu bolo vytvorenie kalkulátora emisií skleníkových plynov pre ČR do roku 2050 podľa britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je prístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje…

Objednávateľ: Unilever, Wienerberger, MVV či Ško Energo.

IPKZ

Zaistenie dokumentácie pre Integrované povolenie je zákonnou požiadavkou pre všetky významné typy priemyselných podnikov. ENVIROS spolupracuje s mnohými významnými partnermi, pre ktoré riešia ako samotné spracovanie dokumentácie, tak aj…

Objednávateľ: ČSOB

FVE elektrárne pre ČSOB

Asistencia pri financovaní projektov obnoviteľných zdrojov energie sa spravidla skladá z rôznych komponentov, ako sú energetický audit, model výroby, finančná analýza a v prípade kompletných TDD (technické due dilligence)…

Objednávateľ: ELIMON

EIA – Mírovka

Jedným z najzaujímavejších projektov hodnotenia vplyvu na životné prostredie bol projekt zaslučkovania vedenia 400kV do rozvodnej stanice Mírovka. Projekt bol riešený pre ČEPS v spolupráci so spoločnosťou ELIMON. Dokumentácia…

Objednávateľ: European Investment Bank

EIA pre D1 na Slovensku

Jedným z najvýznamnejších slovenských projektov bolo komplexné hodnotenie dokumentácie vplyvu na životné prostredie pre niekoľko úsekov novej diaľnice D1 na Slovensku. Hodnotenie bolo spracované pre Európsku investičnú banku (EIB)…

Objednávateľ: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedným z najvýznamnejších partnerov, pre ktorých environmentálny tím našej spoločnosti spracováva už viac ako 12 rokov environmentálne audity logistických parkov, kancelárskych komplexov a výrobných závodov. Za…

Objednávateľ: ECOWAS

FVE ECOWAS

Náš tím pracuje v oblasti obnoviteľných zdrojov aj na mnohých významných zahraničných projektoch. Spracovávali sme napríklad technické due diligence vrátane projekcie predpokladanej výroby a vhodnosti vybraných umiestnení pre 19…

Objednávateľ: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a ďalší

Zabezpečenie dotácií OPPI a OPPIK

Projekty zabezpečenia dotačnej podpory pre energeticky úsporné opatrenia z programu OPPI a OPPIK sú jedným zo základných stavebných kameňov našej spolupráce s priemyselnými podnikmi. V alokovaných prostriedkoch vo výzvach Eko…

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlov

Doteraz sa vykonalo viac ako 100 kontrol kotlov na základe požiadavky zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálnom znení, a príslušnej vyhlášky č. 194/2013 Sb. Súčasťou kontroly je meranie účinnosti…

Ďalšie referencie

Projekt NiCE (From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles) , CEESEU - ENVIROS , EKIS ,