Průmyslové komíny

Územná energetická koncepcia pre štatutárne mesto Frýdek-Místek - Enviros

Objednávateľ:

Město Frýdek-Místek

Energetická koncepcia štatutárneho mesta Frýdek-Místek bola vypracovaná v roku 2015 v rozsahu podľa nariadenia vlády č. 195/2001 Sb. s prihliadnutím k novele zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a NV č. 232/2015 Sb. Rozhodujúcim výstupom ÚEK bolo posúdenie dodávok tepla zo sústavy CZT a ich udržateľnosť z pohľadu ceny, technického stavu sústavy a zdrojov, účinnosti výroby a dodávok tepla aj spoľahlivosti dodávok s ohľadom na spôsob výroby tepla a použitého paliva. Záväznosť záverov a záväznosť opatrení navrhnutých na realizáciu aktualizovanej územnej energetickej koncepcie štatutárneho mesta Frýdek-Místek, vychádzajú z platnej legislatívy pre územné plánovanie, odvetvie energetiky a ochranu ovzdušia. Koncepcia bola chválená Zastupiteľstvom štatutárneho mesta.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku