Ostatné informácie

Identifikační údaje

Kontaktná kancelária Bratislava

ENVIROS, s.r.o.

TOWER 115

Pribinova 4195/25

16. poschodí

811 09 BRATISLAVA

Slovenská republika

Sídlo a identifikačné údaje

ENVIROS, s.r.o.

Dvory 1932

020 01  Púchov

Slovenská republika

IČO: 50 030 485

DIČ: 21201527 93

IČ DPH: SK2120152793

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 32221/R.

Podmienky používania webu

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto webová stránka je poskytovaná “tak, ako je”, bez akýchkoľvek prehlásení alebo záruk, výslovných alebo implicitných. Spoločnosť ENVIROS neposkytuje žiadne prehlásenia alebo záruky vo vzťahu k tejto webovej stránke alebo k informáciám a materiálom poskytovaným na tejto webovej stránke. Spoločnosť ENVIROS nezaručuje, že táto webová stránka bude stále k dispozícii, alebo že bude vôbec k dispozícii, alebo že informácie na tejto webovej stránke sú úplné, pravdivé, presné a nezavádzajúce. Žiadne informácie ani materiály na tejto webovej stránke nie sú radou ani nie sú myslené ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na našich konzultantov.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť ENVIROS nenesie žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej ďalšej strane v súvislosti s obsahom alebo využitím tejto webovej stránky v prípade akejkoľvek priamej alebo nepriamej straty, alebo akejkoľvek vzniknutej alebo predvídateľnej obchodnej straty, straty tržieb, príjmov alebo zisku, straty zmluvného vzťahu, obchodného vzťahu, dobrého mena alebo prestíže, alebo straty či poškodenia informácií alebo dát. Súhlasíte tiež s tým, že v prípade akejkoľvek straty, ktorú utrpíte v súvislosti v používaním tejto webovej stránky, nebudete požadovať žiadny nárok osobne voči zástupcom, referentom alebo zamestnancom spoločnosti ENVIROS.

Nevynútiteľné ustanovenia

Pokiaľ niektoré ustanovenia tohto zrieknutia sa zodpovednosti v súvislosti s touto webovou stránkou sú alebo budú nevynútiteľné na základe platných právnych predpisov, vynútiteľnosť ostatných ustanovení tohto zrieknutia sa zodpovednosti zostávajú nedotknuté.

Používanie webovej stránky

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že obmedzenie zodpovednosti stanovenej v tomto zrieknutí sa zodpovednosti sú primerané. V prípade, že ich nepovažujete za primerané, nesmiete túto webovú stránku používať.