POH - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCÍ

Týka sa POH aj vás?

Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

O službě

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva obce (ďalej len POH) stanovuje obciam zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Program odpadového hospodárstva obce je záväzný podklad pre Vašu činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a tiež podklad pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie vašej obce. Je tiež dôležitý pre využitie financovania vašich konkrétnych zámerov z dotačných programov (najmä OP KŽP). Obec je povinná predložiť vypracovaný POH obce do 4 mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. POH obce sa vypracuje na dobu najmenej 5 rokov a musí byť v súlade so záväznou časťou POH kraja.

POH sa skladá z troch častí – analytická, záväzná a smerná:

 1. Analytická časť obsahuje charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov. 
 2. Na základe výstupu analytickej časti a cieľov stanovených v POH kraja sú v záväznej časti navrhnuté ciele odpadového hospodárstva obce a opatrenia k ich dosiahnutiu.
 3. Smerná časť následne obsahuje návrhy na zlepšenie obecného systému nakladania s komunálnymi odpadmi (rozpracovanie opatrení zo záväznej časti do konkrétnych návrhov).

Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od  doručenia  programu obce. Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení upozorní obec na nesúlad s ustanoveniami tohto zákona alebo so záväznou časťou programu príslušného kraja, obec program upraví. Program je odporúčané vypracovať v súlade s Odborno-metodickým usmernením Ministerstva životného prostredia pre vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce.

Činnosti v rámci služby

 • vypracujeme Program odpadového hospodárstva Vašej obce vrátane zapracovania pripomienok krajského úradu
 • v rámci zisťovacieho konania vypracujeme oznámenie k hodnoteniu vplyvov koncepcie na životné prostredie (SEA) v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • pokiaľ príslušné úrady v zisťovacom konaní prídu k záveru, že POH obce bude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, zaistíme Vám tiež vypracovanie tohto posúdenia

Zaujímavé čísla

0

milíonov ton odpadu sa ročne vyprodukuje v ČR

0

% zhodnocovaných odpadov v ČR

0

Riešili sme OH v 50 lokalitách po svete

Referencie

Objednávateľ: Krajský úrad Zlínského kraja

POH Zlínského kraja

V rámci projektu bol vypracovaný Plán odpadového hospodárstva Zlínského kraja na roky 2016 – 2025, pozostávajúc z analýzy súčasného stavu, nastavenia cieľov, opatrení a rámca pre realizáciu zámerov v odpadovom…

Objednávateľ: Mesto Uherské Hradiště

POH mesta Uherské Hradiště

Projekt pozostával z vypracovania Plánu odpadového hospodárstva mesta Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahŕňajúc zhodnotenie súčasného stavu a nastavenie konkrétnych cieľov, opatrení a projektov na zlepšenie nakladania…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807