60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW (OPKZP-PO4-SC451-2019-60) - Enviros

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.“ s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia:18.12.2019
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (20 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP.
 • Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Oprávnená aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:

 1. Podporené budú  iba  projekty výstavby,  rekonštrukcie  a  modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom.
 2. Prílohou ŽoNFP  musí  byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014   z.,  ak  je  oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom  audite samostatne identifikovateľná.
 3. Podporené budú existujúce zariadenia VUKVET prinášajúce v porovnaní s pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu parametre VUKVET realizáciou projektu.
 4. Výstavba zariadení na báze uhlia nebude podporená.
 5. Pri projektoch  zariadení spaľujúcich  biomasu  alebo  bioplyn budú podporené výlučne technológie kombinovanej  výroby, bez  spaľovacích zariadení.
 6. Projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený len vtedy, ak ide o nízkoemisné zariadenie.
 7. Podporené budú výlučne projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
 8. Výzvou nebudú podporené projekty vylúčené z podpory podľa SŠP VUKVET, kapitola G Rozsah pôsobnosti.
 9. Oprávnené sú výlučne projekty,  ktoré  sú  v súlade  sčl.  H  písm.  b)  SŠP VUKVET.
 10. NFP poskytnutý veľkému  podniku  v rámci  tejto  výzvy  nesmie  viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 20 000 000 EUR.

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je stanovená.

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 500 000 EUR.

 

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

 • 50 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 50% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Mikropodnik, malý a stredný podnik.
 • 45% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 55% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Veľký podnik.

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 03.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 06.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku