61. Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE (OPKZP-PO4-SC411-2019-61) - Enviros

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE“ s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (10 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP.

Zameranie (oprávnené podaktivity):

 • B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
 • B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 10 000 000 EUR.

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 20 000 EUR.

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 000 000 EUR.

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

Schéma štátnej pomoci

 • 60 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 40% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Mikropodnik, malý, stredný a veľký podnik.

Subjekty mimo schémy štátnej pomoci

 • 100 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) + štátny rozpočet, 0% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie).
 • 95 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) + štátny rozpočet, 5% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Ostatné subjekty ústrednej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a verejné inštitúcie).
 • 95 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) + štátny rozpočet, 5% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Subjekty územnej správy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie).
 • 95 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) + štátny rozpočet, 5% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
 • 90 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) + štátny rozpočet, 10% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Združenia fyzických a/alebo právnických osôb

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 03.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 06.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku