59. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2019-59) - Enviros

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (10 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP.
 • Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.

Oprávnená aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov.

Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

 1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a  služieb  na  to  nadväzujúcich za  účelom  zníženia  ich  energetickej náročnosti
 2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;
 3. rekonštrukcia a  modernizácia  systémov  výroby  a  rozvodu  stlačeného vzduchu;
 4. zavádzanie systémov  merania  a  riadenia,  vrátane  energetických  a environmentálnych  manažérskych  systémov,  najmä  EMAS,  v  oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových  plynov (zavádzanie  energetických  /  environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
 5. výstavba, modernizácia  a  rekonštrukcia  rozvodov  energie,  rozvodov energetických médií;
 6. modernizácia a  rekonštrukcia  systémov  vonkajšieho  osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
 7. iné opatrenia,  ktoré  prispievajú  k  znižovaniu  spotreby  primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 10 000 000 EUR.

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 20 000 EUR.

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 200 000 EUR.

 

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

 • 60 % Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 40% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Mikropodnik, malý, stredný a veľký podnik.

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 02.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 04.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Štítky: , , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku