48. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48) - Enviros

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

  • Dátum vyhlásenia:12.2018
  • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (50 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO

Zameranie:

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:

zníženie  spotreby  energie  pri  prevádzke  verejných  budov  realizáciou  optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  • Modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  • Inštalácia systémov merania a riadenia;
  • Zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT);
  • Inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 50 000 000 EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

  • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a 15% zo Štátneho rozpočtu (ŠR) Organizácie štátnej správy 85% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 10% zo Štátneho rozpočtu (ŠR) a 5% miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Ostatné subjekty ústrednej správy.

Stanovené hodnotiace kolá:

  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 03.2019
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 06.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Štítky: , , , , , , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku