Akčný plán Green City Tbilisi - Enviros

Počas rokov 2016 a 2017 spolupracovali experti z ENVIROS v spolupráci s EMPRESS v projekte “Akčný plán Green City pre mesto Tbilisi”, ktorý podporila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) – s finančnou podporou poskytnutou z Českej republiky. Bolo identifikovaných a analyzovalo niekoľko záujmových oblastí a navrhli sa opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia v hlavnom meste Gruzínska. Celkovo bolo navrhnutých 35 rôznych opatrení, od ktorých sa očakáva, že zvýšia kvalitu životnej úrovne mesta a povedú k vytvoreniu mnohých nových pracovných miest.

 

Program GCAP obsahuje opatrenia na zlepšenie oblastí ako sú služby v oblasti vodného a odpadového hospodárstva, nakladanie s pevným odpadom, využívanie energie v budovách, obnoviteľná energia, zlepšovanie životného prostredia v miestnom priemysle, doprava a mestská hromadná doprava, biodiverzita miest, využívanie pôdy a zlepšenie zelene. Boli navrhnuté aj opatrenia na zvýšenie odolnosti mesta voči prírodným katastrofám, ako sú záplavy a zosuvy pôdy.

 

Akčný plán Green City stavia na strategických cieľoch a prioritách mesta Tbilisi. Predpokladá sa, že implementácia opatrení určených v GCAP zvýši infraštruktúru a hospodársky rozvoj mesta a zníži emisie CO2 o približne 450 000 ton ročne a ušetrí približne 55 miliónov m3 vody za rok. Okrem toho budú mať opatrenia výrazne pozitívny vplyv na emisie v ovzduší, hospodársky rast, vytváranie pracovných miest, verejné zdravie a bezpečnosť a zlepšenie prístupu k verejným službám a zeleným priestorom.

 

V projekte boli tiež zahrnuté workshopy na budovanie kapacít pre mestských úradníkov a iné zainteresované strany, kde boli prezentované príklady osvedčených postupov a účastníkom boli predstavené navrhnuté opatrenia.

 

Vláda mesta Tbilisi schválila v septembri 2017 akčný plán Tbilisi Green City (GCAP). Týmto schválením sa hlavné mesto Gruzínska stalo prvým mestom, ktoré profitovalo z nového programu EBRD. Po voľbách do mesta sa v decembri 2017 prezentovala nová mestská vláda.

 

Odkaz na akčný plán pre Green City a ďalšie prílohy (webová stránka mesta Tbilisi)

 

Zlepšenie energetickej účinnosti v obytných a verejných budovách prinesie nielen úspory za energiu, ale aj zlepšenie životnej úrovne pre obyvateľov a poskytnutie nových pracovných príležitostí.
V GCAP sa navrhuje zlepšenie zberu odpadov a spracovania odpadu spolu so vzdelávaním o významnosti recyklácie odpadu.
Zlepšenie a rozšírenie mestských zelených plôch a biodiverzity sú kľúčovými opatreniami navrhnutými v GCAP.
Zelená doprava (nové elektrické a CNG autobusy, lanovky, inteligentné dopravné systémy) zlepšia kvalitu života pre občanov Tbilisi a výrazne zníži emisie v ovzduší.

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku