ŠKO-ENERGO - Enviros

Prvé obchodné kontakty so zástupcami firmy sme nadviazali už v roku 2000 pri spolupráci na pilotnom projekte zavádzanie metódy Monitoringu a Targetingu v hutníckych prevádzkach ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Vtedy išlo o prvú ,lastovičku‘ na ceste k efektívnejšiemu využitiu energií pre výrobu vozidiel a komponentov a množstvo princípov, vtedy pre nás úplne nových, využívame v oblasti úspor energií dodnes. V súčasnosti so spoločnosťou ENVIROS spolupracujeme v dvoch oblastiach. Tou prvou sú služby a poradenstvo v oblasti úspor energií a tou druhou oblasťou je poradenstvo pre riadenie projektov a ich financovanie zo štrukturálnych fondov. Kým v minulosti sme spolupracovali výhradne v oblasti energetických úspor, či už formou spracovania energetických auditov alebo aplikácií M&T, teraz sa viac pohybujeme v oblasti možnosti čerpania dotačných limitov pre priemyselné podniky.

Najväčšou zákazkou z pohľadu časovej náročnosti bolo v roku 2004 spracovanie energetických auditov pre všetky závody ŠKODA AUTO a.s., ale podľa môjho názoru bola dôležitejšia spolupráca na projekte výstavby kombinovanej výroby tepla a elektriny v závode Kvasiny a administrácia procesu spolufinancovania z programu OPPI – Eko-energie. Svedčí o tom nielen to, že investície presiahli 70 mil. Kč, ale aj to, že sme vďaka spolupráci so spoločnosťou ENVIROS dosiahli dotáciu v maximálnej výške 30%. Navyše bol tento projekt vyhodnotený ako Podnikateľský projekt roka 2012 práve v kategórii Eko-energie. Na tomto úspechu majú svoj podiel aj zamestnanci firmy ENVIROS. Bez ich pomoci, by sme administratívne náročné podmienky poskytovateľov dotácie len ťažko splnili. Spolupráca na tomto projekte jasne ukázala, že pre bežného investora je zvládnutie celého procesu, od podania predbežnej žiadosti až po získanie dotácie, bez pomoci kompetentných pracovníkov takmer nemožné. V tom vidím najväčší prínos našej spolupráce s firmou ENVIROS. Aj v budúcnosti by sme radi využili služby spoločnosti ENVIROS pre výber vhodných projektov s možnosťou financovania prostredníctvom dotačných titulov. Ďalšia spolupráca sa rysuje v oblasti zabezpečenia predpísaných kontrol niektorých energetických zariadení, ako sú plynové kotolne a klimatizačné zariadenia. Vďaka meniacej sa legislatíve budú požiadavky na podobné kontrolné činnosti stále častejšie.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku