P-D Refractories CZ, a.s. Velké Opatovice - Enviros

Naša firma P-D Refractories CZ, a.s. Veľké Opatovice patrí medzi popredných európskych výrobcov žiaruvzdorných materiálov. V celosvetovom trhovom prostredí žiaruvzdorných výrobkov, v ktorom sa naša firma pohybuje, je potrebné neustále posilňovať konkurencieschopnosť, čo o.i. vyvoláva potrebu znižovania výrobných nákladov. Ich významnou položkou sú v našom prípade náklady na energiu pre technologické účely. To viedlo vedenie podniku k snahe zefektívniť energetický manažment a súčasne hľadať vhodné bázy a partnera k naštartovaniu týchto aktivít. Obe boli nájdené – v rámci programu EMPRESS bol v 05/2005 v spolupráci s firmou Enviros zahájený projekt M&T.

Nasledovalo systematické sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií na jednotlivých technologických zariadeniach a prevádzkových strediskách alebo úsekoch, čo bolo návodom pre stanovovanie úsporných opatrení, všetko pod odborným vedením pracovníkov firmy Enviros. Ich vysoký profesionálny potenciál, ale aj pozitívny ľudský prístup a pracovné nasadenie často v neľahkých prevádzkových podmienkach, tu zohrali zásadnú úlohu. Postupne bola vytypovaná a realizovaná celá rada jednak prevádzkových – nízkonákladových opatrení, ale tiež opatrenia investičného charakteru, kde sa aj vďaka odbornej pomoci Envirosu darilo získavať dotačnú podporu. Boli to opatrenia rozličného charakteru, od zablokovania liniek odprašovania, organizácie a vylepšenie vnútorného osvetlenia až po rekonštrukciu pecných agregátov s významnou úsporou mernej spotreby zemného plynu na výpal žiaruvzdorných výrobkov a s využitím odpadového tepla pre účely sušenia výrobkov alebo vykurovania výrobných priestorov. Vyčíslené ročné úspory sa u jednotlivých akcií pohybovali od stoviek tisíc až po milióny korún. Z celkového pohľadu môžeme hovoriť o ročných finančných úsporách energií, teda elektriny a zemného plynu na úrovni cca 20%, čo je určite významný príspevok k zlepšeniu konkurencieschopnosti našich výrobkov na svetových trhoch. Neprehliadnuteľný je však tiež veľmi pozitívny prínos vo vzťahu k životnému a pracovnému prostrediu, ako z pohľadu našej spoločnosti ako podnikateľského subjektu, tak aj z pohľadu našich zamestnancov a ich spolupatričnosti k firme, kde pracujú.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku