Aktuálne dotačné programy na Slovensku - Enviros

Na Slovensku je množstvo dostupných dotácií, nenávratných finančných prostriedkov (skratka „NFP“), ktoré získava žiadateľ (obec, firma, nezisková organizácia, atď.) za vymedzených podmienok na presne vymedzený účel. Takisto, každá vyhlásená výzva ustanovuje konkrétny termín, do kedy je možné požiadať o dotáciu. V rámci služby dotačného poradenstva Vám poskytujeme kompletné vypracovanie a podanie dotačnej žiadosti poskytovateľom dotácií.

V nasledujúcich odsekoch sme zhrnuli základné informácie o výzvach, ktoré sú dostupné a otvorené v súčasnosti.

Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov. Oprávneným územím je celé územie Slovenskej republiky.

Kto môže podať žiadosť? subjekty štátnej správy, obce, mestá, vyššie územné celky, nadácie, občianske združenia, neziskové alebo cirkevné organizácie, pokiaľ sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi

Výška dotácie? min. 200 000 €, max. 5 000 000 €

Od kedy? od 22.12.2023

Do kedy? neurčené

Poskytovateľ? SIEA

Zvýšenie kapacít materských škôl

Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní, a to dobudovaním kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Pre túto výzvu sú oprávnené lokality uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/26247.pdf

Kto môže podať žiadosť? orgán štátnej správy, obec, mesto, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, subjekty zo súkromného sektora, materská škola

Výška dotácie? min. 17 388 € – na jednu novovytvorenú kapacitu (min. 10)

Od kedy? od 24.8.2022

Do kedy? Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov

Poskytovateľ? MŠVVaŠ SR

Zvýšenie kapacít základných škôl

Cieľom je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Oprávnenými aktivitami sú, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, stavebno-technické úpravy existujúcich objektov, obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl. Pre túto výzvu sú oprávnené lokality uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/26247.pdf

Kto môže podať žiadosť? orgán štátnej správy, obec, mesto, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, subjekty zo súkromného sektora, materská škola

Výška dotácie? min. 16 547 € – na jednu novovytvorenú kapacitu (min. 10)

Od kedy? od 24.8.2022

Do kedy? Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov

Poskytovateľ? MŠVVaŠ SR

Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy

Účelom výzvy je zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a plynu, negatívne vplývajúcich na vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločností a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností, postihnuté vysokými cenami energií. Výzva platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Kto môže podať žiadosť? verejná správa, cirkvi, náboženské spoločnosti, právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločnosť, nezisková, rozpočtová, príspevková organizácia, obec, mesto, samosprávny kraj

Výška dotácie? max. 200 000 €

Od kedy? od 23.3.2023

Do kedy? do 31.8.2024

Poskytovateľ? MH SR

Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii, modernizácii budov vysokých škôl a internátov, alebo iné opatrenia a aktivity, s ktorou sa dosiahne úspora primárnej energie výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) na úrovni viac ako 30 %.

Kto môže podať žiadosť? verejné vysoké školy a štátne vysoké školy

Výška dotácie? max. 200 000 €

Od kedy? od 14.7.2023

Do kedy? do 31.12.2024, alebo do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov

Poskytovateľ? MŠVVaŠ SR

Triedený zber komunálnych odpadov

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu, prostredníctvom výstavby nových alebo rekonštrukciou existujúcich zberných dvorov, nákupom hnuteľných vecí a účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov komunálnych odpadov. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.

Kto môže podať žiadosť? obce, združenie obcí, príspevkové a rozpočtové organizácie, právnické osoby, neziskové organizácie, združenie právnických osôb

Výška dotácie? neurčené

Od kedy? od 29.01.2024

Do kedy? do 31.05.2024

Poskytovateľ? MŽP SR

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

Výzva je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach (posilnenie biodiverzity), a/alebo projektov, ktoré majú aj estetickú funkciu. Bude podporená tvorba parčíkov či zelených námestí v mestách a obciach, peších zón alebo kvetinových záhonov. Financie možno použiť aj na obnovenie vnútroblokov sídlisk, zelené strechy aj zelené steny, revitalizáciu mestských lesov a lesoparkov, ako aj na tvorbu malých jazierok, umelých mokradí, fontán, rybníkov či na ďalšie projekty využívajúce prvky zelenej a modrej infraštruktúry.

Kto môže podať žiadosť? obce, mestá, vyššie územné celky, školy, občianske združenia a ďalšie organizácie

Výška dotácie? 92 % z oprávnených výdavkov (min. výdavky 201 000 €)

Od kedy? od 15.02.2024

Do kedy? neurčené

Poskytovateľ? MIRRI SR

Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities

Cieľom výzvy je podpora malých projektov, ktoré efektívne využívajú informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách. Predkladané projekty môžu byť aj projekty podporujúce digitálnu inklúziu alebo projekty zamerané na riešenia pre podporu inteligentného mesta (smart cities).

Kto môže podať žiadosť? fyzické osoby, podnikatelia, právnické osoby, ktoré neboli založené za účelom dosahovania zisku.

Výška dotácie? min. 10 000 €, max. 30 000 €

Od kedy? od 15.03.2024

Do kedy? 24.05.2024

Poskytovateľ? SK-NIC

Dotácia na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky

Cieľom výzvy je podpora začínajúcich aktivít slovenských subjektov, MSP a startupov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR. Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v partnerských krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Kto môže podať žiadosť? Podnik, ktorý vykonáva hospodársku činnosť

Výška dotácie? kategória Príprava max. 15 000 €, kategória Realizácia max. 300 000 €

Od kedy? od 14.03.2024

Do kedy? 10.05.2024

Poskytovateľ? SAMRS

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku