53. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni (OPKZP-PO4-SC441-2019-53)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 2.8.2019 Výzvu zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Dátum vyhlásenia:08.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (5 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 1. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Predmetom podpory, v rámci tejto aktivity, bude vypracovanie účelových  energetických auditov  s  cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti, splácaných z úspor nákladov na energiu. Z tohto  dôvodu bude podpora zameraná na nasledujúce podaktivity:

C1. Vypracovanie účelových energetických auditov

Vypracovanie účelových energetických auditov spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • energetický audit je vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“);
 • výsledkom je písomná správa z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu.

C2. Príprava projektu GES

Príprava projektu GES spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • prípravu podkladov na  využitie  GES zabezpečí odborný  nezávislý poradca v  súčinnosti  s prijímateľom GES a ďalšími relevantnými subjektmi, na základe výsledkov podaktivity C1,
 • výsledkom prípravy  projektu  je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorú prijímateľ zverejňuje na svojom webovom  sídle po  dobu  udržateľnosti  projektu alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

Všeobecné podmienky oprávnenosti aktivít projektu

Oprávnený je  projekt, v ktorom sa realizuje podaktivita C1 alebo podaktivita C1 a C2. Realizácia projektu zameraná výlučne iba na podaktivitu C2 nie je oprávnená.

V rámci jednej ŽoNFP je prípustné vypracovanie iba jediného energetického auditu a uzavretie jednej alebo viacerých Zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, v prípade, že súčasťou projektu je aj podaktivita C2, ktorá sa neukončila zrušením VO.

Kritéria pre výber projektov:

V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP KŽP:

 • Projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom OP je vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom najväčší;
 • Zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 5 000 000 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5 000 EUR

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 200 000 EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

 • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a 10% zo Štátneho rozpočtu (ŠR), 5% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Subjekty ústrednej správy (pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú verejnoprávne inštitúcie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
 • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), 10% zo Štátneho rozpočtu (ŠR) a 5% miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa Subjekty územnej samosprávy (pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 10.2019
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 01.2020
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Štítky: , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku