46. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Dátum vyhlásenia:12.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (50 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených opatrení definovaných v OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE.

V rámci Špecifického cieľa „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

Implementácia opatrení z energetických auditov.

 1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti

  V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  1. Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
  2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
  3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 50 000 000 EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

50% Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a 50% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa – Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik

Štítky: , , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku