41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (OPKZP-PO4-SC411-2018-41)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Dátum vyhlásenia:05.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (19 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Zameranie:

 • Využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • Využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • Výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 19 156 500 EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

 • 60% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP a 40% spolufinancovanie zo strany prijímateľa – Malý podnik, Stredný podnik a Veľký podnik

Intenzita pomoci pre subjekty mimo schémy štátnej pomoci

 • 100% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP – Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie).
 • 95% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP a 5% spolufinancovanie zo strany prijímateľa – Ostatné subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne účelové fondy, slovenský pozemkový fondy, verejné školy a verejnoprávne ustanovizne), ), Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie), Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • 90% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP a 10% spolufinancovanie zo strany prijímateľa – Združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 08.2018
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 11.2018
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Štítky: , , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku