39.výzva zameraná na  Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

 • Dátum vyhlásenia: 06.04.2018
 • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (7 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) – 7 000 000 EUR

Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch – 1 500 000 EUR

Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby na ostatnom území – 5 500 000 EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

 • Pre Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie) a Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby je miera príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov:
  • 85 % (Európsky fond regionálneho rozvoja)
  • 10 % (Štátny rozpočet)
  • 5 % (Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa)

Stanovené hodnotiace kolá:

 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 06.2018
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 09.2018
 • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Štítky: , , , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku