35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva (OPKZP-PO4-SC441-2017-35)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP:

  • Dátum vyhlásenia:12.2017
  • Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (3 mil. EUR) alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):

  • Subjekty územnej samosprávy, subjekty ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch – 750 000,-EUR
  • Subjekty územnej samosprávy, subjekty ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby na ostatnom území – 2 250 000,-EUR

Výška príspevku zo zdrojov OPKŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP):

  • 100% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP – Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie).
  • 95% výška príspevku zo zdrojov OPKŽP a 5% spolufinancovanie zo strany prijímateľa – Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne), Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie), Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Stanovené hodnotiace kolá:

  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 03.2018
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 06.2018
  • Termín uzavretia hodnotiaceho kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Štítky: , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku